Valné hromady

Valné hromady roku 2020

Valná hromada 16.  12. 2020  schválila rozpočet na rok 2021 a rozpočtové opatření č. 1. Cena stočného v                                                                      roce 2021 je schválena ve výši 39,– Kč/m3 včetně DPH.

Valná hromada  29. 10. 2020 schválila přípravy intenzifikace ČOV a výběrové řízení na zpracování                                                                                projektové dokumentace.

Valná hromada 3. 6. 2020 schválila nákup náhradního míchadla a čerpadla na ČOV. Schválila Závěrečný                                                              účet Svazku obcí Rokytno-Chvojenec za rok 2019 o výsledku  přezkoumání                                                                    hospodaření za rok 2019,  souhlasem bez výhrad.

Valná hromada  28. 3. 2020 řešila chod ČOV a kanalizačních řádů po obcích. Dále nedoplatky stočného                                                                    v obou obcích.

————————————————————————–

Valné hromady roku 2019

Valná hromada 11. 12.2019 schválila rozpočet na rok 2020 a  schválila rozpočtové opatření č. 2.

Valná hromada 18. 9. 2019 schválila cenu stočného na rok 2020 ve výši 39,– Kč/m3 včetně DPH a  schválila rozpočtové opatření č.1.

Valná hromada 12. 6. 2019 schválila  Závěrečný účet Svazku obcí Rokytno-Chvojenec za rok 2018 o výsledku  přezkoumání  hospodaření za rok 2018 souhlasem bez výhrad. Dále schválila nákup dehydrátoru na ČOV.

Valná hromada 27. 3. 2019 vzala na vědomí nedoplatky stočného a nutnost řešení dehydrátoru na ČOV.


5/2017   Valná hromada Svazku obcí Rokytno-Chvojenec dne 21.12.2017 v Rokytně

                           Výpis usnesení č. 5/2017

z  valné hromady „ SVAZKU OBCÍ ROKYTNO-CHVOJENEC“

konané dne 21.12.2017  na Obecním úřadě v Rokytně

1.  VH schvaluje předsedající Vrbatovou Petru a ověřovatele zápisu Píšovou Jaroslavu a Jiřího

Fouska. 

2.  VH bere na vědomí kontrolu usnesení z minulé VH.

3. Příjmy ( dotace od obcí, od kraje  + stočné )    celkem :     980 877,26 Kč

Výdaje ( kapitálové + běžné )                          celkem :  1 496 277,34 Kč

Zůstatek na účtu k 31.10.2017                                       1 592 842,96 Kč

VH bere na vědomí hospodaření Svazku obcí Rokytno-Chvojenec v období od 1.1.2017 –

31.10. 2017.

Konečný zůstatek na bankovním účtu k 20.12.2017 je 1 524 008,17 Kč.

4.  VH projednala a schválila rozpočtové opatření č. 2. Rozpočtové opatření upravuje příjmy a

výdaje a převis výdajů ve výši 382 800, Kč je kryt z přebytků hospodaření minulých let dle

přílohy.

5.  VH schvaluje stočné na rok 2018 ve výši 25.22,- Kč + DPH = 29,-Kč.

6. VH projednala návrh rozpočtu na rok 2018. VH rozhodla navýšit příjmy na výši 1 222 000,Kč celkem

(předpoklad navýšení příjmů roku 2018 z vyúčtování stočného za měsíce 10, 11, 12/2017, které bude

provedeno v první polovině roku 2018), tak, aby rozpočet byl vyrovnaný s příjmy ve výši 1 222 000,

dle přílohy.

VH schvaluje navýšený rozpočet na rok 2018.

Příjmy (  stočné + dotace obcí )       celkem : 1 222 000,

Výdaje ( kapitálové + běžné )           celkem : 1 222 000,

Financování                                                               0,

Zapojení přebytku                                                   0,

7.  VH schvaluje návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2020, 2021.VH rozhodla navýšit

příjmy i výdaje na 1 300 000,Kč. VH schválila navýšený návrh střednědobého výhledu

rozpočtu na roky 2020 a 2021 dle přílohy.

8.  VH schvaluje plán odpisů na rok 2018, dle přílohy.

9.   VH bere na vědomí zápis z dílčího přezkoumání hospodaření Svazku obcí RokytnoChvojenec,

bez závad.     

10.   VH schvaluje smlouvu o výpůjčce mezi Svazkem obcí Rokytno-Chvojenec a novými odběrateli

———–, Rokytno č.p. —, 533 04 Sezemice a ———-, Chvojenec č.p.—.       

11. VH pověřuje k provedení inventur paní účetní Svazku obcí RokytnoChvojenec, pana Kašpara B. a pana

Fouska J.        

12. VH projednala a schvaluje „Dodatek číslo 2 ke stanovám DSO Svazek obcí RokytnoChvojenec“.

13. VH projednala a schvaluje odepsání neodbytných pohledávek, dle přílohy.    

14. VH bere na vědomí informace o provozu ČOV.

15. VH schvaluje „Dodatek ke smlouvě mandátní“, mezi Svazkem obcí Rokytno-Chvojenec a  ——

——-, IČO ——, Milady Horákové č.p.—, 500 06 Hradec Králové.

16. VH schvaluje „Odměny zaměstnancům“, za rok 2017. Odměna je stanovena na 20% z ročního platu,

roku 2017.

17. VH projednala a schvaluje „Dodatek č. 1 ke smlouvě o vedení účetnictví“ a jednorázovou odměnu pro

poskytovatele účetních služeb, p.————–, ve výši 3 000,- Kč za vícepráce.

———————————————————————————–

4/2017   Valná hromada Svazku obcí Rokytno-Chvojenec dne 11. 10. 2017 ve Chvojenci 

Usnesení  č. 4/2017  valné hromady „ SVAZKU OBCÍ ROKYTNO-CHVOJENEC“

                     konané dne 11. 10. 2017  na Obecním úřadu ve Chvojenci

  Usnesení č . 4/2017/1

VH schvaluje program valné hromady.

Usnesení č. 4/2017/2

VH schvaluje předsedajícím a zapisovatelem Jaroslavu Píšovou,  ověřovateli Jiřího Fouska

a Bronislava Kašpara.

Usnesení č. 4/2017/3

VH bere na vědomí kontrolu z minulého usnesení.

Usnesení č. 4/2017/4a

VH schvaluje převod peněžních prostředků ve výši 210.000,– Kč z běžného účtu svazku na

účet fondu obnovy dle tabulky financování obnovy vodovodů a kanalizací na roky 2016-2025.

Pro rok 2017 je v tabulce plánu stanoven příděl ve výši 210.000,– Kč.

Usnesení č. 4/2017/4b.

VH  schválila odepsání nedobytné pohledávky z 25. 6. 2014 za firmou ——-

ve výši 10.062,– Kč z titulu nákladů spojených s opravou el. přípojky u č.p.  —-

v obci Chvojenec. Firma ———- je v insolvenci a naše pohledávka uspokojena nebude.

Usnesení č. 4/2017/4c.

VH schválila rozpočtové opatření č. 1. Rozpočtové opatření je navrženo jako vyrovnané s příjmy a

výdaji ve výši 105.700,– Kč (příloha).

Usnesení č. 4/2017/5

VH bere na vědomí informace z provozu ČOV a schvaluje zateplení kontejneru na kaly.

Usnesení č. 4/2017/6

VH bere na vědomí informace o výstavbě kanalizace v Bohumilči.

Usnesení č. 4/2017/7.

VH bere na vědomí informace o hospodaření svazku za 1-9/2017 a zůstatku na účtu.

———————————————————————————-

3/2017    Valná hromada Svazku obcí Rokytno-Chvojenec dne 28. 6.2017 ve Chvojenci

Usnesení  č. 3/2017  valné hromady „ SVAZKU OBCÍ ROKYTNO-CHVOJENEC“

                     konané dne 28. 6. 2017  na Obecním úřadu ve Chvojenci

  Usnesení č . 3/2017/1

VH schvaluje program valné hromady.

Usnesení č. 3/2017/2

VH schvaluje předsedajícím a zapisovatelem Jaroslavu Píšovou,  ověřovateli Jiřího Fouska

a Bronislava Kašpara.

Usnesení č. 3/2017/3

VH bere na vědomí kontrolu z minulého usnesení. Smlouva ————- podepsána

nebyla, neboť dle rozhodnutí k provozování kompostárny nemůže odebírat naše kaly s katalogovým

číslem 190805.

Usnesení č. 3/2017/4

VH schvaluje Návrh závěrečného účtu Svazku obcí Rokytno-Chvojenec za rok 2016 o výsledku

přezkoumání  hospodaření za rok 2016 souhlasem bez výhrad.

VH schvaluje Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Svazku obcí Rokytno-Chvojenec  za rok

2016, bez chyb a nedodělků.

Usnesení č. 3/2017/5

VH bere na vědomí informace z provozu ČOV.

Usnesení č. 3/2017/6

VH bere na vědomí informace ohledně vybírání stočného a podepisování smluv.

Usnesení č. 3/2017/7

VH bere na vědomí informace o výstavbě kanalizace v Bohumilči.

Usnesení č. 3/2017/8a

VH bere na vědomí informace o dopisu pana ———.

Usnesení č. 3/2017/8b

VH bere na vědomí informace o hospodaření svazku za 1-5/2017 a zůstatku na účtu.

 

———————————————————————————-

2/2017    Valná hromada Svazku obcí Rokytno-Chvojenec dne 19. 4. 2017 ve Chvojenci 

Usnesení  č.2/201valné hromady „ SVAZKU OBCÍ ROKYTNO-CHVOJENEC“

            konané dne 19. 4. 2017  na Obecním úřadu ve Chvojenci

 Usnesení č . 2/2017/1

VH schvaluje program valné hromady.

Usnesení č. 2/2017/2

VH schvaluje předsedajícím a zapisovatelem Jaroslavu Píšovou,  ověřovateli Jiřího Fouska

a Bronislava Kašpara.

Usnesení č. 3/2017/3

VH bere na vědomí kontrolu z minulého usnesení, usnesení č. 1/2017/8 bude předáno paní účetní.

Usnesení č. 2/2017/4

VH bere na vědomí informaci o hospodaření k 31. 3. 2017, zůstatku na běžném účtu k 31. 3. 2017.

Usnesení č. 2/2017/5

VH schvaluje Smlouvu o dílo na odvoz kalů s panem    ——-.  Cena za odebranou tunu

je 340,– Kč bez DPH.

Usnesení č. 2/2017/6

VH bere na vědomí informace o provozu ČOV.

Usnesení č. 2/2017/7

VH schvaluje podružné vodoměry ( vodné 30 m3 na nemovitost) a postup při jejich montáži a vedení.

Usnesení č. 2/2017/8

VH schvaluje Smlouvu o výpůjčce 1/1/2017 s——–, Chvojenec č. p.  —-.

Usnesení č. 2/2017/9

VH schvaluje úpravu platu pracovníků – obsluha ČOV a jímek po obci – 150,– Kč/hodina.

———————————————————————————-

1/2017    Valná hromada Svazku obcí Rokytno-Chvojenec dne  6.3.2017  ve Chvojenci

Usnesení  č. 1/2017  valné hromady „ SVAZKU OBCÍ ROKYTNO-CHVOJENEC“

                      konané dne 6. 3. 2017  na Obecním úřadu ve Chvojenci

 Usnesení č. 1/2017/1

VH schvaluje program valné hromady.

Usnesení č. 1/2017/2

VH schvaluje předsedajícím a zapisovatelem Jaroslavu Píšovou,  ověřovateli Jiřího Fouska

a Miroslava Poláka.

Usnesení č. 1/2017/3

VH bere na vědomí kontrolu z minulého usnesení.

Usnesení č. 1/2017/4

VH bere na vědomí informaci o hospodaření k 31. 12. 2016, zůstatku na běžném účtu k 31. 12. 2016 a

k 28. 2. 2017.

Usnesení č. 1/2017/5

VH bere na vědomí informace o současném stavu na ČOV.

Usnesení č. 1/2017/6

VH schvaluje fakturaci svazku v roce 2017 dle předloženého návrhu.

Usnesení č. 1/2017/7

VH bere na vědomí informace o nedoplatcích stočného a jejich řešení.

Usnesení č. 1/2017/8

VH schvaluje odměnu za zpracování podkladů na obcích ve výši 500,– Kč měsíčně.

——————————————————————————