Valné hromady

Valné hromady roku 2022

Valná hromada 15. 12. 2022

Valná hromada 28. 11. 2022 – volební valná hromada

Valná hromada 29. 9. 2022

Valná hromada 29. 6. 2022

Valná hromada 30. 3. 2022

———————————————————————————

Valné hromady roku 2021

Valná hromada 15. 12. 2021

Valná hromada 11. 10. 2021

Valná hromada 16. 6. 2021

Valná hromada  31. 3. 2021


Valné hromady roku 2020

Valná hromada 16.  12. 2020  schválila rozpočet na rok 2021 a rozpočtové opatření č. 1. Cena stočného v                                                                      roce 2021 je schválena ve výši 39,– Kč/m3 včetně DPH.

Valná hromada  29. 10. 2020 schválila přípravy intenzifikace ČOV a výběrové řízení na zpracování                                                                                projektové dokumentace.

Valná hromada 3. 6. 2020 schválila nákup náhradního míchadla a čerpadla na ČOV. Schválila Závěrečný                                                              účet Svazku obcí Rokytno-Chvojenec za rok 2019 o výsledku  přezkoumání                                                                    hospodaření za rok 2019,  souhlasem bez výhrad.

Valná hromada  28. 3. 2020 řešila chod ČOV a kanalizačních řádů po obcích. Dále nedoplatky stočného                                                                    v obou obcích.

————————————————————————–

Valné hromady roku 2019

Valná hromada 11. 12.2019 schválila rozpočet na rok 2020 a  schválila rozpočtové opatření č. 2.

Valná hromada 18. 9. 2019 schválila cenu stočného na rok 2020 ve výši 39,– Kč/m3 včetně DPH a  schválila rozpočtové opatření č.1.

Valná hromada 12. 6. 2019 schválila  Závěrečný účet Svazku obcí Rokytno-Chvojenec za rok 2018 o výsledku  přezkoumání  hospodaření za rok 2018 souhlasem bez výhrad. Dále schválila nákup dehydrátoru na ČOV.

Valná hromada 27. 3. 2019 vzala na vědomí nedoplatky stočného a nutnost řešení dehydrátoru na ČOV.


5/2017   Valná hromada Svazku obcí Rokytno-Chvojenec dne 21.12.2017 v Rokytně

                           Výpis usnesení č. 5/2017

z  valné hromady „ SVAZKU OBCÍ ROKYTNO-CHVOJENEC“

konané dne 21.12.2017  na Obecním úřadě v Rokytně

1.  VH schvaluje předsedající Vrbatovou Petru a ověřovatele zápisu Píšovou Jaroslavu a Jiřího

Fouska. 

2.  VH bere na vědomí kontrolu usnesení z minulé VH.

3. Příjmy ( dotace od obcí, od kraje  + stočné )    celkem :     980 877,26 Kč

Výdaje ( kapitálové + běžné )                          celkem :  1 496 277,34 Kč

Zůstatek na účtu k 31.10.2017                                       1 592 842,96 Kč

VH bere na vědomí hospodaření Svazku obcí Rokytno-Chvojenec v období od 1.1.2017 –

31.10. 2017.

Konečný zůstatek na bankovním účtu k 20.12.2017 je 1 524 008,17 Kč.

4.  VH projednala a schválila rozpočtové opatření č. 2. Rozpočtové opatření upravuje příjmy a

výdaje a převis výdajů ve výši 382 800, Kč je kryt z přebytků hospodaření minulých let dle

přílohy.

5.  VH schvaluje stočné na rok 2018 ve výši 25.22,- Kč + DPH = 29,-Kč.

6. VH projednala návrh rozpočtu na rok 2018. VH rozhodla navýšit příjmy na výši 1 222 000,Kč celkem

(předpoklad navýšení příjmů roku 2018 z vyúčtování stočného za měsíce 10, 11, 12/2017, které bude

provedeno v první polovině roku 2018), tak, aby rozpočet byl vyrovnaný s příjmy ve výši 1 222 000,

dle přílohy.

VH schvaluje navýšený rozpočet na rok 2018.

Příjmy (  stočné + dotace obcí )       celkem : 1 222 000,

Výdaje ( kapitálové + běžné )           celkem : 1 222 000,

Financování                                                               0,

Zapojení přebytku                                                   0,

7.  VH schvaluje návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2020, 2021.VH rozhodla navýšit

příjmy i výdaje na 1 300 000,Kč. VH schválila navýšený návrh střednědobého výhledu

rozpočtu na roky 2020 a 2021 dle přílohy.

8.  VH schvaluje plán odpisů na rok 2018, dle přílohy.

9.   VH bere na vědomí zápis z dílčího přezkoumání hospodaření Svazku obcí RokytnoChvojenec,

bez závad.     

10.   VH schvaluje smlouvu o výpůjčce mezi Svazkem obcí Rokytno-Chvojenec a novými odběrateli

———–, Rokytno č.p. —, 533 04 Sezemice a ———-, Chvojenec č.p.—.       

11. VH pověřuje k provedení inventur paní účetní Svazku obcí RokytnoChvojenec, pana Kašpara B. a pana

Fouska J.        

12. VH projednala a schvaluje „Dodatek číslo 2 ke stanovám DSO Svazek obcí RokytnoChvojenec“.

13. VH projednala a schvaluje odepsání neodbytných pohledávek, dle přílohy.    

14. VH bere na vědomí informace o provozu ČOV.

15. VH schvaluje „Dodatek ke smlouvě mandátní“, mezi Svazkem obcí Rokytno-Chvojenec a  ——

——-, IČO ——, Milady Horákové č.p.—, 500 06 Hradec Králové.

16. VH schvaluje „Odměny zaměstnancům“, za rok 2017. Odměna je stanovena na 20% z ročního platu,

roku 2017.

17. VH projednala a schvaluje „Dodatek č. 1 ke smlouvě o vedení účetnictví“ a jednorázovou odměnu pro

poskytovatele účetních služeb, p.————–, ve výši 3 000,- Kč za vícepráce.

———————————————————————————–

4/2017   Valná hromada Svazku obcí Rokytno-Chvojenec dne 11. 10. 2017 ve Chvojenci 

Usnesení  č. 4/2017  valné hromady „ SVAZKU OBCÍ ROKYTNO-CHVOJENEC“

                     konané dne 11. 10. 2017  na Obecním úřadu ve Chvojenci

  Usnesení č . 4/2017/1

VH schvaluje program valné hromady.

Usnesení č. 4/2017/2

VH schvaluje předsedajícím a zapisovatelem Jaroslavu Píšovou,  ověřovateli Jiřího Fouska

a Bronislava Kašpara.

Usnesení č. 4/2017/3

VH bere na vědomí kontrolu z minulého usnesení.

Usnesení č. 4/2017/4a

VH schvaluje převod peněžních prostředků ve výši 210.000,– Kč z běžného účtu svazku na

účet fondu obnovy dle tabulky financování obnovy vodovodů a kanalizací na roky 2016-2025.

Pro rok 2017 je v tabulce plánu stanoven příděl ve výši 210.000,– Kč.

Usnesení č. 4/2017/4b.

VH  schválila odepsání nedobytné pohledávky z 25. 6. 2014 za firmou ——-

ve výši 10.062,– Kč z titulu nákladů spojených s opravou el. přípojky u č.p.  —-

v obci Chvojenec. Firma ———- je v insolvenci a naše pohledávka uspokojena nebude.

Usnesení č. 4/2017/4c.

VH schválila rozpočtové opatření č. 1. Rozpočtové opatření je navrženo jako vyrovnané s příjmy a

výdaji ve výši 105.700,– Kč (příloha).

Usnesení č. 4/2017/5

VH bere na vědomí informace z provozu ČOV a schvaluje zateplení kontejneru na kaly.

Usnesení č. 4/2017/6

VH bere na vědomí informace o výstavbě kanalizace v Bohumilči.

Usnesení č. 4/2017/7.

VH bere na vědomí informace o hospodaření svazku za 1-9/2017 a zůstatku na účtu.

———————————————————————————-

3/2017    Valná hromada Svazku obcí Rokytno-Chvojenec dne 28. 6.2017 ve Chvojenci

Usnesení  č. 3/2017  valné hromady „ SVAZKU OBCÍ ROKYTNO-CHVOJENEC“

                     konané dne 28. 6. 2017  na Obecním úřadu ve Chvojenci

  Usnesení č . 3/2017/1

VH schvaluje program valné hromady.

Usnesení č. 3/2017/2

VH schvaluje předsedajícím a zapisovatelem Jaroslavu Píšovou,  ověřovateli Jiřího Fouska

a Bronislava Kašpara.

Usnesení č. 3/2017/3

VH bere na vědomí kontrolu z minulého usnesení. Smlouva ————- podepsána

nebyla, neboť dle rozhodnutí k provozování kompostárny nemůže odebírat naše kaly s katalogovým

číslem 190805.

Usnesení č. 3/2017/4

VH schvaluje Návrh závěrečného účtu Svazku obcí Rokytno-Chvojenec za rok 2016 o výsledku

přezkoumání  hospodaření za rok 2016 souhlasem bez výhrad.

VH schvaluje Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Svazku obcí Rokytno-Chvojenec  za rok

2016, bez chyb a nedodělků.

Usnesení č. 3/2017/5

VH bere na vědomí informace z provozu ČOV.

Usnesení č. 3/2017/6

VH bere na vědomí informace ohledně vybírání stočného a podepisování smluv.

Usnesení č. 3/2017/7

VH bere na vědomí informace o výstavbě kanalizace v Bohumilči.

Usnesení č. 3/2017/8a

VH bere na vědomí informace o dopisu pana ———.

Usnesení č. 3/2017/8b

VH bere na vědomí informace o hospodaření svazku za 1-5/2017 a zůstatku na účtu.

 

———————————————————————————-

2/2017    Valná hromada Svazku obcí Rokytno-Chvojenec dne 19. 4. 2017 ve Chvojenci 

Usnesení  č.2/201valné hromady „ SVAZKU OBCÍ ROKYTNO-CHVOJENEC“

            konané dne 19. 4. 2017  na Obecním úřadu ve Chvojenci

 Usnesení č . 2/2017/1

VH schvaluje program valné hromady.

Usnesení č. 2/2017/2

VH schvaluje předsedajícím a zapisovatelem Jaroslavu Píšovou,  ověřovateli Jiřího Fouska

a Bronislava Kašpara.

Usnesení č. 3/2017/3

VH bere na vědomí kontrolu z minulého usnesení, usnesení č. 1/2017/8 bude předáno paní účetní.

Usnesení č. 2/2017/4

VH bere na vědomí informaci o hospodaření k 31. 3. 2017, zůstatku na běžném účtu k 31. 3. 2017.

Usnesení č. 2/2017/5

VH schvaluje Smlouvu o dílo na odvoz kalů s panem    ——-.  Cena za odebranou tunu

je 340,– Kč bez DPH.

Usnesení č. 2/2017/6

VH bere na vědomí informace o provozu ČOV.

Usnesení č. 2/2017/7

VH schvaluje podružné vodoměry ( vodné 30 m3 na nemovitost) a postup při jejich montáži a vedení.

Usnesení č. 2/2017/8

VH schvaluje Smlouvu o výpůjčce 1/1/2017 s——–, Chvojenec č. p.  —-.

Usnesení č. 2/2017/9

VH schvaluje úpravu platu pracovníků – obsluha ČOV a jímek po obci – 150,– Kč/hodina.

———————————————————————————-

1/2017    Valná hromada Svazku obcí Rokytno-Chvojenec dne  6.3.2017  ve Chvojenci

Usnesení  č. 1/2017  valné hromady „ SVAZKU OBCÍ ROKYTNO-CHVOJENEC“

                      konané dne 6. 3. 2017  na Obecním úřadu ve Chvojenci

 Usnesení č. 1/2017/1

VH schvaluje program valné hromady.

Usnesení č. 1/2017/2

VH schvaluje předsedajícím a zapisovatelem Jaroslavu Píšovou,  ověřovateli Jiřího Fouska

a Miroslava Poláka.

Usnesení č. 1/2017/3

VH bere na vědomí kontrolu z minulého usnesení.

Usnesení č. 1/2017/4

VH bere na vědomí informaci o hospodaření k 31. 12. 2016, zůstatku na běžném účtu k 31. 12. 2016 a

k 28. 2. 2017.

Usnesení č. 1/2017/5

VH bere na vědomí informace o současném stavu na ČOV.

Usnesení č. 1/2017/6

VH schvaluje fakturaci svazku v roce 2017 dle předloženého návrhu.

Usnesení č. 1/2017/7

VH bere na vědomí informace o nedoplatcích stočného a jejich řešení.

Usnesení č. 1/2017/8

VH schvaluje odměnu za zpracování podkladů na obcích ve výši 500,– Kč měsíčně.

——————————————————————————